Aero-Therm

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych dalej: „Administrator” jest firma 4ECO LINE SP. Z O.O. ul. Warszawska 22 08-110 Siedlce NIP 118-20-91-284 REGON 146631026
 2. W celu skontaktowania się z Administratorem można wykorzystać formę pisemną za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 4ECO LINE SP. Z O.O. 
  ul. Warszawska 22 08-110 Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem kontakt@4ecoline.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. przygotowanie oferty , dokonanie pomiaru itp.)
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie związany z prowadzoną działalność gospodarczą w celu przedstawienia oferty, wykonywania zawartej umowy lub przygotowania do zawarcia umowy zgodnie z Pani/Pana żądaniem.
 5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 7. Podmioty świadczące obsługę księgową i rachunkową Administratora,
 8. Podmioty wykonujące na rzecz Administratora czynności związanych z wykonaniem zawartej umowy lub przygotowaniem do jej zawarcia,
 9. Organy władzy publicznej, w tym organy administracji skarbowej,
 10. Partnerzy handlowi w zakresie czynności związanych z wykonaniem zawartej umowy lub przygotowaniem do jej zawarcia.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 13. Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 14. Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 15. Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 16. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 17. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 18. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 19. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 20. Z praw wskazanych w pkt 8 powyżej można skorzystać poprzez:
 21. Kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@4ecoline.eu
 22. Kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 4ECO LINE SP. Z O.O. ul. Warszawska 22 08-110 Siedlce
 23. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 24. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt 4.
 25. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania oferty lub do wykonania uprawnień wynikających z zawartej umowy, o której mowa w pkt 4. tj.  W związku z ofertowaniem lub opieką posprzedażową dane osobowe  są archiwizowane przez firmę 4ECO LINE SP. Z O.O.